IT drošība

Ir jautājumi?

Sazinieties ar mums!

Attālinātās konta pārvaldības līdzekļu drošas izmantošanas noteikumi

1. Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi ir konfidenciāla informācija, kuru lietotājs un Banka nedrīkst izpaust un darīt pieejamu trešajām personām, kā arī Bankai un lietotājam ir jāveic visi pasākumi, lai novērstu konfidenciālas informācijas izpaušanu un pieejamību trešajām personām. Lietotājs apņemas turēt noslēpumā konfidenciālo informāciju, kā arī noteiktajos termiņos mainīt jebkurus kodus, paroles un jebkurus citus līdzekļus, un identifikācijas un autorizācijas parametrus atbilstoši Bankā spēkā esošajām prasībām un procedūrām par Attālināto konta pārvaldību un Identifikācijas un autorizācijas līdzekļiem.

2. Lietotājam obligāti nepārtraukti ir jākontrolē Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu glabāšana, lai nepieļautu to neautorizētu izmantošanu vai atrašanos citas personas pārvaldīšanā.

3. Lai novērsu neautorizētu (nelikumīgu) Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu izmantošanu, tai skaitā, ja šie līdzekļi ir nozaudēti vai nozagti, vai ir kļuvuši zināmi, vai varēja tapt zināmi jebkurai trešajai personai, lietotājam ir nekavējoties par to jāinformē Banka. Šādā gadījumā Banka identificē lietotāju, izmantojot jebkuru informāciju, kas ir pieejama Bankai par lietotāju. Pēc šādas ziņas saņemšanas Banka tai iespējami ātrākā laika periodā bloķē pieeju Attālinātajai konta pārvaldībai. Banka nav atbildīga par jebkuriem Klienta zaudējumiem, kas radušies līdz brīdim, kad Banka ir saņēmusi nepieciešamo paziņojumu par augstāk minētajiem gadījumiem.

4. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par drošības pasākumu izvēli un izmantošanu ar mērķi novērst citu personu pieeju Attālinātajai konta pārvaldībai, Identifikācijas un autorizācijas līdzekļiem, un to izmantošanas ar trešo personu starpniecību novēršanu.

5. Banka nav atbildīga par transakciju veikšanu, ieskaitot līdzekļu norakstīšanu no Klienta konta uz viltota un tml. Dokumenta pamata, ja šāds Dokuments ir bijis apstiprināts (parakstīts) ar Identifikācijas vai autorizācijas līdzekļu palīdzību atbilstoši Bankas Noteikumiem un esošajām procedūrām par Attālinātās konta pārvaldības un Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu izmantošanu.

6. Drošības apsvērumu dēļ Banka ir tiesīga ierobežot vai atteikt pieeju Attālinātā konta pārvaldības izmantošanai, ja atbilstošie kodi, paroles vai citi parametri ir ievadīti nekorekti.

7. Banka ir tiesīga ieviest un/vai pielietot jebkurus papildus kodus, paroles un/vai drošības līdzekļus vai drošības procedūras.

8. Ņemot vērā, ka tehnoloģijas attīstās nepārtraukti un nav iespējams paredzēt visus paņēmienus nelikumīgai pieejas saņemšanai Attālinātai konta pārvaldībai, Identifikācijas un autorizācijas līdzekļiem, nav iespējams uzskaitīt visas darbības, kuras lietotājam ir jāveic vai no kurām būtu jāatturas, lai droši izmantotu Attālinātās konta pārvaldības, Identifikācijas un autorizācijas līdzekļus.

9. Papildus augstākminētajiem drošības pasākumiem, Banka pieprasa Klientam/lietotājam ievērot sekojošus drošības pasākumus, kas nav visaptveroši un kuriem ir jābūt papildinātiem ar citiem piemērotiem pasākumiem, par kuru pielietošanu ir atbildīgs Klients/lietotājs katrā konkrētā situācijā:

9.1. Nedrīkst pierakstīt paroli, lietotāja vārdu, paroli Test-atslēgu programmas nodrošinājuma aktivizēšanai, Digipass ierīces PIN kodu, kā arī glabāt paroles/kodus kopā ar ierīcēm.

9.2. Nedrīkst izvēlēties paroli, kas asociējas ar vārdu, uzvārdu un tuvinieku personīgajiem datiem vai citiem lietotāja personīgajiem datiem, piemēram, hobiju, mājdzīvnieku vārdiem u. tml.

9.3. Jāizmaina parole, Digipass ierīces PIN kods,  ja lietotājam ir radušās aizdomas, ka tās kāds ir uzzinājis vai varēja uzzināt, vai arī jābloķē pieeja Attālinātai konta pārvaldībai.

9.4. Digipass ierīces vai Google autentifikācijas rīka nozaudēšanas, zādzības gadījumā ir nepieciešams nekavējoties griezties Bankā, lai bloķētu šīs ierīces, kā arī pieeju Internetbankai.

9.5. Nav ieteicams strādāt Internetbankā, izmantojot datorus, kas atrodas publiskās vietās (piemēram, Interneta kafejnīcās).

9.6. Nav ieteicams izmantot publiski pieejamu Interneta tīklu publiskās vietās (piemēram, Interneta kafejnīcās, kafejnīcās, lidostās utt.).

9.7. Nedrīkst pieslēgties Internetbankai, ja vienlaicīgi ir atvērtas citas Interneta vietnes.

9.8. Pārliecinieties, ka pārlūka logā Internetbankas adrese – ir https://ib.expobank.eu. Ja pārlūks paziņo par nepareizu sertifikātu, tad ir nekavējoties jāaizver attiecīgā Interneta vietne.

9.9. Nekad neatveriet Internetbankas vietni, izmantojot saites, it īpaši reklāmkarogu saites vai tādas, kas saņemtas ar elektroniskā pasta starpniecību. Internetbankas adresi ir nepieciešams ierakstīt pārlūka adrešu rindā pilnībā un patstāvīgi.

9.10. Lai reģistrētos Internetbankā ir nepieciešams uzrādīt tikai lietotāja vārdu, paroli, bet, izmantojot Digipass ierīci, paroli, kas ir ģenerēta ar Digipass ierīci. Internetbankas sistēma nekādā gadījumā nepieprasa uzrādīt jebkādus citus datus, pretējā gadījumā nekavējoties ir nepieciešams aizvērt doto Interneta vietni.

9.11. Pēc darba pabeigšanas Internetbankā obligāti ir jāaizver sistēmas logs ar pogu „X” ekrāna formas labajā augšējā stūrī.

9.12. Neatstājiet savu datoru ieslēgtu bez uzraudzības.

9.13. Instalējiet un regulāri atjaunojiet antivīrusu programmnodrošinājumu savā datorā, kā arī pārbaudiet, vai datoram nav vīrusu.

9.14. Nekad neatbildiet uz vēstulēm ar lūgumu izsūtīt paroles, kodus, lietotāja vārdu vai citus personas datus ar elektroniskā pasta starpniecību vai citā veidā. Banka nekad, nekādos apstākļos nepieprasa paroles, kodus, lietotāja vārdu, Digipass ierīces kodu, Google autentifikācijas kodus. Šādu konfidenciālu informāciju nedrīkst sniegt arī Bankas darbiniekiem.

9.15. Neatveriet no nezināmiem sūtītājiem saņemtus e-pastus un izdzēsiet tādas vēstules, tās neatverot un neiepazīstoties ar to saturu, lai novērst risku saņemt datorvīrusu.

9.16. Kontrolējiet konta stāvokli un konta atlikumu. Pārskatiet veikto operāciju žurnālu, lai pārliecinātos, ka nav veiktas darbības, par kurām Jūs neesat nav informēti.

10. Klients/lietotājs ir atbildīgs par ierīces (dators, viedtālrunis u.c.), no kura veic Attālinātā konta pārvaldību, drošību. Pārliecinieties, ka ierīcē  vai  ir instalēta antivīrusu programmatūra un uzstādīta Internet pārlūkprogrammas jaunākā versija.

11. Lai nodrošinātu paroles drošību, izvēloties un lietojot paroli, jāievēro sekojoši ieteikumi:

11.1. Drošā parolē jābūt vismaz 9 simboliem, to vidū lielajiem un mazajiem burtiem, cipariem un simboliem;

11.2. Kā paroles nedrīkst izmantot vārdus, ko var atrast vārdnīcā;

11.3. Kā paroles nedrīkst lietot: savu un savu radinieku vārdus, savu un savu radinieku dzimšanas datumus, tālruņu numurus, pazīstamu uzņēmumu un preču zīmju nosaukumus, mājdzīvnieku vārdus, citus vārdus, kurus var saistīt ar konkrētu personu (hobijs, dzīvesvietas adrese, pseidonīms u. tml.).

11.4. Katrai Interneta vietnei izmantojiet citu paroli.