Informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par 2021. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3panta (3) daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 575/2013), Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.maija regulas (ES) Nr. 2019/876, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 2019/876),  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2020/873 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju, Pamatnostādnēm par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu (EBA/GL/2016/11, 04/08/2017), Eiropas Banku iestādes (EBI) īstenošanas tehniskajiem standartiem (ĪTS) attiecībā uz informācijas atklāšanu par pašu kapitālu (ES Regula Nr. 1423/2013), pretciklisko kapitāla rezervi (ES Regula Nr. 2015/1555), sviras rādītāju (ES Regula Nr. 2016/200) un apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (ES Regula Nr. 2017/2295), Pamatnostādnēm par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu (EBA/GL/2018/10, 17/12/2018), ka arī ar iekšējam normatīviem dokumentiem. Detalizēta finanšu informācija ir pieejama Expobank gada pārskatos un ceturkšņa pārskatos.

Banka neizmanto Regulas Nr. 575/2013 468. pantā noteikto pagaidu režīmu (periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim)  attiecībā uz nerealizēto peļņu vai zaudējumiem no finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, lai reaģētu uz COVID-19 pandēmiju. Banka neizmanto Eiropas Banku iestādes 2018. gada 16. janvāra pamatnostādņu EBA/GL/2018/01 "Pamatnostādnes par vienoto informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu" 1. pielikumā norādīto.

Bankas kredītportfelī uz 31.12.2021. nebija parādnieku un riska darījumu COVID-19 moratorija tvērumā (klienti, kas atbilst COVID-19 moratorijā noteiktajiem atbilstības kritērijiem).

Uzkrājumu apjoms saskaņā ar 9.SFPS uz 31.12.2021 bija 736 791 EUR.

 

Pārvaldības pasākumi

Bankas pārvaldi uz 31.12.2021 nodrošina Bankas padome četru un valde četru locekļu sastāvā. Bankas pārvaldības pasākumi sevī ietver principus kā Banka nodrošina atbilstošu pārvaldību t.sk.: - Ievērojot vispārējus personāla piesaistes principus:

 •  vienādu atlases iespēju nodrošināšanu visiem kandidātiem un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu;
 •  attiecīgā amata kandidātu atlases kritēriju, nepieciešamo zināšanu un iemaņu, kvalifikācijas un pieredzes prasību noteikšanu;
 •   īpaši rūpīgas kandidātu atlases veikšanu valdes, padomes locekļu, personu, kas pilda pamatfunkcijas, Bankas struktūrvienību vadītāju amatu vakancēm;
 •    kandidāta izvērtēšanu atbilstoši vakantajam amatam noteiktajiem kritērijiem un prasībām, izskatot un izvērtējot viņa dokumentus, atsauksmes un ieteikumus, kā arī veicot tiešas pārrunas (darba intervijas).

Personāla atlasē par primārajiem kritērijiem tiek uzskatīta izglītība, kvalifikācija, pieredze, speciālās iemaņas atbilstoši Bankai nepieciešamajiem personāla resursiem un nodrošinot amata atbilstības prasības ievērošanu.  

-          Lai nodrošinātu Bankas darbības atbilstību, drošību, efektivitāti, akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšanu un Bankas pārvaldīšanu ar krietna saimnieka gādību atbilstoši pasaules vadošo finanšu institūciju labākajai praksei, Banka darbam valdē, padomē, kā arī Iekšējā audita nodaļas vadītāja un personu, kas pilda pamatfunkcijas darbam, piesaista augstākās raudzes profesionāļus un nodrošina, ka minētajām personām, un Bankas padomei un valdei kolektīvi ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Bankas darbības veidiem, riskiem un darbības jomām un katram atsevišķam padomes un valdes loceklim, iekšējā audita nodaļas vadītājam, kā arī personai, kas pilda pamatfunkcijas, ir pietiekama kompetence un prasmes amata pienākumu veikšanai,  un  visas minētas personas velta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. Banka veic padomes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu, kā arī valdes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu. Novērtēšanas rezultātus izskata Bankas padome.   

-          Bankas valdes locekļu atlasi, kā arī to zināšanu, pieredzes, kompetences, prasmju un atbilstības prasībām novērtēšanu pirms kandidāta izskatīšanas padomē un iecelšanas amatā veic valdes priekšsēdētājs kopīgi ar padomes priekšsēdētāju. Minēto personu novērtēšanu nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos resursus un ievērojot vismaz šādus minimālos kritērijus:

 •    augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs (vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu konkrētajam valdes loceklim uzticētos pienākumus un pārraudzītu Bankas darbības jautājumus, par kuriem loceklis ir atbildīgs);
 •    vismaz 10 gadu profesionālo pieredzi un vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību valdes/ padomes loceklis ir atbildīgs Bankā. Iekšējā audita nodaļu vadītājam nepieciešama pieredze iekšējās kontroles jomā un/vai auditora amatā;
 •    nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos.

-          Bankas valdes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlasi un novērtējumu pirms iecelšanas amatā vai  nepieciešamības gadījumā atkārtoti veic Bankas padomes priekšsēdētājs kopīgi ar Bankas akcionāru deleģētiem ekspertiem, savukārt padomes priekšsēdētāja atlasi un novērtējumu veic Bankas akcionāru izraudzīti nozares profesionāļi. Valdes un padomes locekļu izvērtēšanā Banka vadās pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) Ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai.  

-          Banka personāla sastāvā piesaista talantīgus profesionāļus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, kultūras piederības, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, seksuālās orientācijas un īpašajām vajadzībām.

-          Lai veicinātu neatkarīgu viedokļu pastāvēšanu un problēmu kritisku izvērtējumu, Banka tiecas nodrošināt pienācīgu dažādību Bankas padomes un valdes, kā arī vadošo darbinieku sastāvā (īpaši - dzimuma, vecuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā). Lai to nodrošinātu, Banka padomes un valdes locekļu, kā arī darbinieku atlasē un karjeras plānošanā ņem vērā plašu personu raksturojošo informāciju un viņu kompetences, kā arī izglītību, profesionālo pieredzi un individuālos sasniegumus.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu risku pārvaldības komiteju pie Padomes, tādas funkciju pilda pie Valdes izveidotās kredītkomiteja, Aktīvu pasīvu pārvaldības komiteja un Biznesa attīstības komiteja.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu Audita komiteju, tādas funkcijas pilda Bankas Padome.

Risku vadības pamatprincipi

Bankas stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi FKTK normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles un meitas uzņēmumus.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu.

Risku direktora pienākumos ir iekļauta:

 • visaptverošas risku kontroles funkcijas vadīšana;
 • risku pārvaldīšanas sistēmas izveide, uzraudzīšana un tās pilnveidošanas nodrošināšana; 
 • visaptverošas un skaidras informācijas noteiktajā periodiskumā sniegšanas nodrošināšana Bankas padomei, valdei un atbilstošo struktūrvienību vadītājiem par Bankas kopējo riska profilu, visiem būtiskajiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un to atbilstību noteiktajai Bankas risku stratēģijai;
 • Bankas vadības konsultēšana Bankas stratēģijas (t.sk. risku stratēģijas) izstrādes procesā, kā arī citu ar Bankas riskiem saistītu lēmumu pieņemšanā;

 

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 • Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī;  
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks;  
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli;  
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā;  
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem;  
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa;  
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām;  
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību;  
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam;  
 •  Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam;  
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu;  
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību;  
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu.

 

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu.  

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus.  

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes.  

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus.  

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā.  

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, kā arī nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.   

 

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

 

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt:  

 • kredītrisks;
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu risks (pozīcijas risks)); 
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks);
 • informācijas tehnoloģiju risks;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks un sankciju risks;
 • procentu likmju risks;
 • koncentrācijas risks;
 • likviditātes risks;
 • pārējie riski (tai skaitā valsts risks, darbības atbilstības risks, biznesa modeļa risks un reputācijas risks).

2021.gada būtisko risku identificēšanas procesā kā nebūtiski tika atzīmēti fiduciārais, pārmērīgas sviras un modeļu riski.

Bankā spēkā ir Bankas padomes apstiprināta Darbības stratēģijā, kurā noteikts, ka Banka nosaka pieļaujamo finanšu risku līmeņus, pielietojot limitu sistēmu. Pieļaujamie finanšu un citu risku līmeņi nepārsniedz mērenu, ja nav noteiks citādāk. Pozīcijas risks var sasniegt būtisku.

Informācija par kredītriska, koncentrācijas riska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, ir sniegta auditētajā AS Expobank 2021. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta vietnē.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē:

 

Pilna faila versija ir atrodama šeit

 

Informācijas atklāšana par 2020. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3panta (3) daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 575/2013), Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.maija regulas (ES) Nr. 2019/876, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 2019/876),  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2020/873 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju, Pamatnostādnēm par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu (EBA/GL/2016/11, 04/08/2017), Eiropas Banku iestādes (EBI) īstenošanas tehniskajiem standartiem (ĪTS) attiecībā uz informācijas atklāšanu par pašu kapitālu (ES Regula Nr. 1423/2013), pretciklisko kapitāla rezervi (ES Regula Nr. 2015/1555), sviras rādītāju (ES Regula Nr. 2016/200) un apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (ES Regula Nr. 2017/2295), Pamatnostādnēm par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu (EBA/GL/2018/10, 17/12/2018), ka arī ar iekšējam normatīviem dokumentiem. Detalizēta finanšu informācija ir pieejama Expobank gada pārskatos un ceturkšņa pārskatos.

Banka neizmanto Regulas Nr. 575/2013 468. pantā noteikto pagaidu režīmu (periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim)  attiecībā uz nerealizēto peļņu vai zaudējumiem no finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, lai reaģētu uz COVID-19 pandēmiju. Banka neizmanto Eiropas Banku iestādes 2018. gada 16. janvāra pamatnostādņu EBA/GL/2018/01 "Pamatnostādnes par vienoto informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu" 1. pielikumā norādīto.

Bankas kredītportfelī uz 31.12.2020. nebija parādnieku un riska darījumu COVID-19 moratorija tvērumā (klienti, kas atbilst COVID-19 moratorijā noteiktajiem atbilstības kritērijiem).

Lai arī Bankā uz 31.12.2020. nebija parādnieku un riska darījumu COVID-19 moratorija tvērumā, COVID-19 negatīvi ietekmēja atsevišķu aizņēmēju finanšu stāvokli un Banka ir piemērojusi atvieglojumu vienam aizņēmējam 2020.gadā, kā rezultātā arī uzkrājumu līmenis ir pieaudzis salīdzinot ar 2019.gadu. Uzkrājumu apjoms saskaņā ar 9.SFPS uz 31.12.2020. bija 597 382 EUR.

Pārvaldības pasākumi

Bankas pārvaldi uz 31.12.2020 nodrošina Bankas padome četru un valde četru locekļu sastāvā. Bankas pārvaldības pasākumi sevī ietver principus kā Banka nodrošina atbilstošu pārvaldību t.sk.: - Ievērojot vispārējus personāla piesaistes principus:

 • vienādu atlases iespēju nodrošināšanu visiem kandidātiem un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu
 • attiecīgā amata kandidātu atlases kritēriju, nepieciešamo zināšanu un iemaņu, kvalifikācijas un pieredzes prasību noteikšanu
 • īpaši rūpīgas kandidātu atlases veikšanu valdes, padomes locekļu, personu, kas pilda pamatfunkcijas, Bankas struktūrvienību vadītāju amatu vakancēm
 • kandidāta izvērtēšanu atbilstoši vakantajam amatam noteiktajiem kritērijiem un prasībām, izskatot un izvērtējot viņa dokumentus, atsauksmes un ieteikumus, kā arī veicot tiešas pārrunas (darba intervijas)

Personāla atlasē par primārajiem kritērijiem tiek uzskatīta izglītība, kvalifikācija, pieredze, speciālās iemaņas atbilstoši Bankai nepieciešamajiem personāla resursiem un nodrošinot amata atbilstības prasības ievērošanu. 

-          Lai nodrošinātu Bankas darbības atbilstību, drošību, efektivitāti, akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšanu un Bankas pārvaldīšanu ar krietna saimnieka gādību atbilstoši pasaules vadošo finanšu institūciju labākajai praksei, Banka darbam valdē, padomē, kā arī Iekšējā audita nodaļas vadītāja un personu, kas pilda pamatfunkcijas darbam, piesaista augstākās raudzes profesionāļus un nodrošina, ka minētajām personām, un Bankas padomei un valdei kolektīvi ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Bankas darbības veidiem, riskiem un darbības jomām un katram atsevišķam padomes un valdes loceklim, iekšējā audita nodaļas vadītājam, kā arī personai, kas pilda pamatfunkcijas, ir pietiekama kompetence un prasmes amata pienākumu veikšanai,  un  visas minētas personas velta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. Banka veic padomes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu, kā arī valdes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu. Novērtēšanas rezultātus izskata Bankas padome.  

-          Bankas valdes locekļu atlasi, kā arī to zināšanu, pieredzes, kompetences, prasmju un atbilstības prasībām novērtēšanu pirms kandidāta izskatīšanas padomē un iecelšanas amatā veic valdes priekšsēdētājs kopīgi ar padomes priekšsēdētāju. Minēto personu novērtēšanu nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos resursus un ievērojot vismaz šādus minimālos kritērijus:

 • augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs (vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu konkrētajam valdes loceklim uzticētos pienākumus un pārraudzītu Bankas darbības jautājumus, par kuriem loceklis ir atbildīgs)
 • vismaz 10 gadu profesionālo pieredzi un vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību valdes/ padomes loceklis ir atbildīgs Bankā. Iekšējā audita nodaļu vadītājam nepieciešama pieredze iekšējās kontroles jomā un/vai auditora amatā
 • nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos

-          Bankas valdes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlasi un novērtējumu pirms iecelšanas amatā vai  nepieciešamības gadījumā atkārtoti veic Bankas padomes priekšsēdētājs kopīgi ar Bankas akcionāru deleģētiem ekspertiem, savukārt padomes priekšsēdētāja atlasi un novērtējumu veic Bankas akcionāru izraudzīti nozares profesionāļi. Valdes un padomes locekļu izvērtēšanā Banka vadās pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) Ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai. 

-          Banka personāla sastāvā piesaista talantīgus profesionāļus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, kultūras piederības, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, seksuālās orientācijas un īpašajām vajadzībām.

-          Lai veicinātu neatkarīgu viedokļu pastāvēšanu un problēmu kritisku izvērtējumu, Banka tiecas nodrošināt pienācīgu dažādību Bankas padomes un valdes, kā arī vadošo darbinieku sastāvā (īpaši - dzimuma, vecuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā). Lai to nodrošinātu, Banka padomes un valdes locekļu, kā arī darbinieku atlasē un karjeras plānošanā ņem vērā plašu personu raksturojošo informāciju un viņu kompetences, kā arī izglītību, profesionālo pieredzi un individuālos sasniegumus.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu risku pārvaldības komiteju pie Padomes, tādas funkciju pilda pie Valdes izveidotās kredītkomiteja, Aktīvu pasīvu pārvaldības komiteja un Biznesa attīstības komiteja.

Risku vadības pamatprincipi

Bankas stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi FKTK normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles un meitas uzņēmumus.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu.

Risku direktora pienākumos ir iekļauts:

 • visaptverošas risku kontroles funkcijas vadīšana
 • risku pārvaldīšanas sistēmas izveide, uzraudzīšana un tās pilnveidošanas nodrošināšana
 • visaptverošas un skaidras informācijas noteiktajā periodiskumā sniegšanas nodrošināšana Bankas padomei, valdei un atbilstošo struktūrvienību vadītājiem par Bankas kopējo riska profilu, visiem būtiskajiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un to atbilstību noteiktajai Bankas risku stratēģijai
 • Bankas vadības konsultēšana Bankas stratēģijas (t.sk. risku stratēģijas) izstrādes procesā, kā arī citu ar Bankas riskiem saistītu lēmumu pieņemšanā;

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 •  Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam
 • Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu. 

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus. 

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes. 

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus. 

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā. 

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt:

 • kredītrisks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu risks (pozīcijas risks))
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks)
 • informācijas tehnoloģiju risks
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks un sankciju risks
 • procentu likmju risks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • pārējie riski (tai skaitā valsts risks, darbības atbilstības risks, biznesa modeļa risks un reputācijas risks)

2020.gada būtisko risku identificēšanas procesā kā nebūtiski tika atzīmēti fiduciārais, pārmērīgas sviras un modeļu riski.

Bankas padome ir apstiprinājusi Darbības stratēģiju 2021-2023, kurā noteikts, ka Banka nosaka pieļaujamo finanšu risku līmeņus, pielietojot limitu sistēmu. Pieļaujamie finanšu un citu risku līmeņi nepārsniedz mērenu, ja nav noteiks savādāk. Pozīcijas risks var sasniegt būtisku.

Informācija par kredītriska, koncentrācijas riska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, ir sniegta auditētajā AS Expobank 2020. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta mājas lapā.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija ir atrodama šeit

Informācijas atklāšana par 2019. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3panta (3) daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 575/2013), Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.maija regulas (ES) Nr. 2019/876, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 2019/876), Pamatnostādnēm par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu (EBA/GL/2016/11, 04/08/2017), Eiropas Banku iestādes (EBI) īstenošanas tehniskajiem standartiem (ĪTS) attiecībā uz informācijas atklāšanu par pašu kapitālu (ES Regula Nr. 1423/2013), pretciklisko kapitāla rezervi (ES Regula Nr. 2015/1555), sviras rādītāju (ES Regula Nr. 2016/200) un apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (ES Regula Nr. 2017/2295), Pamatnostādnēm par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu (EBA/GL/2018/10, 17/12/2018), kā arī ar iekšējam normatīviem dokumentiem. Detalizēta finanšu informācija ir pieejama Expobank gada pārskatos un ceturkšņa pārskatos.

Pārvaldības pasākumi

Bankas pārvaldi uz 31.12.2019 nodrošina Bankas padome četru un valde četru locekļu sastāvā. Bankas pārvaldības pasākumi sevī ietver principus kā Banka nodrošina atbilstošu pārvaldību t.sk.: - Ievērojot vispārējus personāla piesaistes principus:

 • vienādu atlases iespēju nodrošināšanu visiem kandidātiem un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu
 • attiecīgā amata kandidātu atlases kritēriju, nepieciešamo zināšanu un iemaņu, kvalifikācijas un pieredzes prasību noteikšanu
 • īpaši rūpīgas kandidātu atlases veikšanu valdes, padomes locekļu, personu, kas pilda pamatfunkcijas, Bankas struktūrvienību vadītāju amatu vakancēm
 • kandidāta izvērtēšanu atbilstoši vakantajam amatam noteiktajiem kritērijiem un prasībām, izskatot un izvērtējot viņa dokumentus, atsauksmes un ieteikumus, kā arī veicot tiešas pārrunas (darba intervijas)

Personāla atlasē par primārajiem kritērijiem tiek uzskatīta izglītība, kvalifikācija, pieredze, speciālās iemaņas atbilstoši Bankai nepieciešamajiem personāla resursiem un nodrošinot amata atbilstības prasības ievērošanu. 

-          Lai nodrošinātu Bankas darbības atbilstību, drošību, efektivitāti, akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšanu un Bankas pārvaldīšanu ar krietna saimnieka gādību atbilstoši pasaules vadošo finanšu institūciju labākajai praksei, Banka darbam valdē, padomē, kā arī Iekšējā audita nodaļas vadītāja un personu, kas pilda pamatfunkcijas darbam, piesaista augstākās raudzes profesionāļus un nodrošina, ka minētajām personām, un Bankas padomei un valdei kolektīvi ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Bankas darbības veidiem, riskiem un darbības jomām un katram atsevišķam padomes un valdes loceklim, iekšējā audita nodaļas vadītājam, kā arī personai, kas pilda pamatfunkcijas, ir pietiekama kompetence un prasmes amata pienākumu veikšanai, un visas minētas personas velta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. Banka veic padomes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu, kā arī valdes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu. Novērtēšanas rezultātus izskata Bankas padome.  

-          Bankas valdes locekļu atlasi, kā arī to zināšanu, pieredzes, kompetences, prasmju un atbilstības prasībām novērtēšanu pirms kandidāta izskatīšanas padomē un iecelšanas amatā veic valdes priekšsēdētājs kopīgi ar padomes priekšsēdētāju. Minēto personu novērtēšanu nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos resursus un ievērojot vismaz šādus minimālos kritērijus:

 •  augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs (vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu konkrētajam valdes loceklim uzticētos pienākumus un pārraudzītu Bankas darbības jautājumus, par kuriem loceklis ir atbildīgs)
 • vismaz 10 gadu profesionālo pieredzi un vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību valdes/ padomes loceklis ir atbildīgs Bankā. Iekšējā audita nodaļu vadītājam nepieciešama pieredze iekšējās kontroles jomā un/vai auditora amatā
 • nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos

-          Bankas valdes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlasi un novērtējumu pirms iecelšanas amatā vai nepieciešamības gadījumā atkārtoti veic Bankas padomes priekšsēdētājs kopīgi ar Bankas akcionāru deleģētiem ekspertiem, savukārt padomes priekšsēdētāja atlasi un novērtējumu veic Bankas akcionāru izraudzīti nozares profesionāļi. Valdes un padomes locekļu izvērtēšanā Banka vadās pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) Ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai. 

-          Banka personāla sastāvā piesaista talantīgus profesionāļus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, kultūras piederības, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, seksuālās orientācijas un īpašajām vajadzībām.

-          Lai veicinātu neatkarīgu viedokļu pastāvēšanu un problēmu kritisku izvērtējumu, Banka tiecas nodrošināt pienācīgu dažādību Bankas padomes un valdes, kā arī vadošo darbinieku sastāvā (īpaši - dzimuma, vecuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā). Lai to nodrošinātu, Banka padomes un valdes locekļu, kā arī darbinieku atlasē un karjeras plānošanā ņem vērā plašu personu raksturojošo informāciju un viņu kompetences, kā arī izglītību, profesionālo pieredzi un individuālos sasniegumus.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu risku pārvaldības komiteju pie Padomes, tādas funkciju pilda pie Valdes izveidotās kredītkomiteja, Aktīvu pasīvu pārvaldības komiteja un Biznesa attīstības komiteja.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu Audita komiteju, tādas funkcijas pilda Bankas Padome.

Risku vadības pamatprincipi

Bankas stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi FKTK normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles un meitas uzņēmumus.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu.

Risku direktora pienākumos ir iekļauts:

 • visaptverošas risku kontroles funkcijas vadīšana
 • risku pārvaldīšanas sistēmas izveide, uzraudzīšana un tās pilnveidošanas nodrošināšana
 • visaptverošas un skaidras informācijas noteiktajā periodiskumā sniegšanas nodrošināšana Bankas padomei, valdei un atbilstošo struktūrvienību vadītājiem par Bankas kopējo riska profilu, visiem būtiskajiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un to atbilstību noteiktajai Bankas risku stratēģijai
 • Bankas vadības konsultēšana Bankas stratēģijas (t.sk. risku stratēģijas) izstrādes procesā, kā arī citu ar Bankas riskiem saistītu lēmumu pieņemšanā

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 • Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam
 • Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu. 

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus. 

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes. 

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus. 

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā. 

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, kā arī nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.  

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt: 

 • kredītrisks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu risks (pozīcijas risks))
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks un informācijas tehnoloģiju risks)
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks
 • procentu likmju risks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • pārējie riski (tai skaitā valsts risks, darbības atbilstības risks, biznesa modeļa risks un reputācijas risks).

2019.gada būtisko risku identificēšanas procesā kā nebūtiski tika atzīmēti fiduciārais, pārmērīgas sviras un modeļu riski.

Bankas padome ir apstiprinājusi Darbības stratēģiju 2020-2022, kurā noteikts, ka Banka nosaka pieļaujamo finanšu risku līmeņus, pielietojot limitu sistēmu. Pieļaujamie finanšu un citu risku līmeņi nepārsniedz mērenu, ja nav noteiks savādāk. Pozīcijas risks var sasniegt būtisku.

Informācija par kredītriska, koncentrācijas riska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, ir sniegta auditētajā AS Expobank 2019. gada pārskatā.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija ir atrodama šeit

Informācijas atklāšana par 2018. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3panta (3) daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 575/2013), Pamatnostādnēm par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astoto daļu (EBA/GL/2016/11, 04/08/2017), Eiropas Banku iestādes (EBI) īstenošanas tehniskajiem standartiem (ĪTS) attiecībā uz informācijas atklāšanu par pašu kapitālu (ES Regula Nr. 1423/2013), pretciklisko kapitāla rezervi (ES Regula Nr. 2015/1555), sviras rādītāju (ES Regula Nr. 2016/200) un apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (ES Regula Nr. 2017/2295), ka arī ar iekšējam normatīviem dokumentiem. Detalizēta finanšu informācija ir pieejama Expobank gada pārskatos un ceturkšņa pārskatos.

Pārvaldības pasākumi

Bankas pārvaldi uz 31.12.2018 nodrošina Bankas padome četru un valde trīs locekļu sastāvā. Bankas pārvaldības pasākumi sevī ietver principus kā Banka nodrošina atbilstošu pārvaldību t.sk.: - Ievērojot vispārējus personāla piesaistes principus:

 • vienādu atlases iespēju nodrošināšanu visiem kandidātiem un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu
 • attiecīgā amata kandidātu atlases kritēriju, nepieciešamo zināšanu un iemaņu, kvalifikācijas un pieredzes prasību noteikšanu
 • īpaši rūpīgas kandidātu atlases veikšanu valdes, padomes locekļu, personu, kas pilda pamatfunkcijas, Bankas struktūrvienību vadītāju amatu vakancēm
 • kandidāta izvērtēšanu atbilstoši vakantajam amatam noteiktajiem kritērijiem un prasībām, izskatot un izvērtējot viņa dokumentus, atsauksmes un ieteikumus, kā arī veicot tiešas pārrunas (darba intervijas)

Personāla atlasē par primārajiem kritērijiem tiek uzskatīta izglītība, kvalifikācija, pieredze, speciālās iemaņas atbilstoši Bankai nepieciešamajiem personāla resursiem un nodrošinot amata atbilstības prasības ievērošanu. 

-          Lai nodrošinātu Bankas darbības atbilstību, drošību, efektivitāti, akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšanu un Bankas pārvaldīšanu ar krietna saimnieka gādību atbilstoši pasaules vadošo finanšu institūciju labākajai praksei, Banka darbam valdē, padomē, kā arī Iekšējā audita nodaļas vadītāja un personu, kas pilda pamatfunkcijas darbam, piesaista augstākās raudzes profesionāļus un nodrošina, ka minētajām personām, un Bankas padomei un valdei kolektīvi ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Bankas darbības veidiem, riskiem un darbības jomām un katram atsevišķam padomes un valdes loceklim, iekšējā audita nodaļas vadītājam, kā arī personai, kas pilda pamatfunkcijas, ir pietiekama kompetence un prasmes amata pienākumu veikšanai,  un  visas minētas personas velta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. Banka veic padomes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu, kā arī valdes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu. Novērtēšanas rezultātus izskata Bankas padome.  

-          Bankas valdes locekļu atlasi, kā arī to zināšanu, pieredzes, kompetences, prasmju un atbilstības prasībām novērtēšanu pirms kandidāta izskatīšanas padomē un iecelšanas amatā veic valdes priekšsēdētājs kopīgi ar padomes priekšsēdētāju. Minēto personu novērtēšanu nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos resursus un ievērojot vismaz šādus minimālos kritērijus:

 • augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs (vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu konkrētajam valdes loceklim uzticētos pienākumus un pārraudzītu Bankas darbības jautājumus, par kuriem loceklis ir atbildīgs)
 • vismaz 10 gadu profesionālo pieredzi un vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību valdes/ padomes loceklis ir atbildīgs Bankā. Iekšējā audita nodaļu vadītājam nepieciešama pieredze iekšējās kontroles jomā un/vai auditora amatā
 • nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos

-          Bankas valdes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlasi un novērtējumu pirms iecelšanas amatā vai  nepieciešamības gadījumā atkārtoti veic Bankas padomes priekšsēdētājs kopīgi ar Bankas akcionāru deleģētiem ekspertiem, savukārt padomes priekšsēdētāja atlasi un novērtējumu veic Bankas akcionāru izraudzīti nozares profesionāļi. Valdes un padomes locekļu izvērtēšanā Banka vadās pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai. 

-          Banka personāla sastāvā piesaista talantīgus profesionāļus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, kultūras piederības, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, seksuālās orientācijas un īpašajām vajadzībām.

-          Lai veicinātu neatkarīgu viedokļu pastāvēšanu un problēmu kritisku izvērtējumu, Banka tiecas nodrošināt pienācīgu dažādību Bankas padomes un valdes, kā arī vadošo darbinieku sastāvā (īpaši - dzimuma, vecuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā). Lai to nodrošinātu, Banka padomes un valdes locekļu, kā arī darbinieku atlasē un karjeras plānošanā ņem vērā plašu personu raksturojošo informāciju un viņu kompetences, kā arī izglītību, profesionālo pieredzi un individuālos sasniegumus.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu risku pārvaldības komiteju pie Padomes, tādas funkciju pilda pie Valdes izveidotās kredītkomiteja, Aktīvu pasīvu pārvaldības komiteja un Biznesa attīstības komiteja.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu Audita komiteju, tādas funkcijas pilda Bankas Padome.

Risku vadības pamatprincipi

Bankas stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi FKTK normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles un meitas uzņēmumus.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu.

Risku direktora pienākumos ir iekļauts:

 • visaptverošas risku kontroles funkcijas vadīšana
 • risku pārvaldīšanas sistēmas izveide, uzraudzīšana un tās pilnveidošanas nodrošināšana
 • visaptverošas un skaidras informācijas noteiktajā periodiskumā sniegšanas nodrošināšana Bankas padomei, valdei un atbilstošo struktūrvienību vadītājiem par Bankas kopējo riska profilu, visiem būtiskajiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un to atbilstību noteiktajai Bankas risku stratēģijai
 • Bankas vadības konsultēšana Bankas stratēģijas (t.sk. risku stratēģijas) izstrādes procesā, kā arī citu ar Bankas riskiem saistītu lēmumu pieņemšanā

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 • Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā 
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam
 • Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu. 

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus. 

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes. 

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus. 

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā. 

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, kā arī nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.  

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt: 

 • kredītrisks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu risks (pozīcijas risks))
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks un informācijas tehnoloģiju risks)
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
 • procentu likmju risks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • pārējie riski (tai skaitā valsts risks, darbības atbilstības risks, biznesa modeļa (stratēģijas un biznesa) risks un reputācijas risks)

2018.gada būtisko risku identificēšanas procesā kā nebūtiski tika atzīmēti fiduciārais, pārmērīgas sviras un modeļu riski.

Bankas Padome ir apstiprinājusi Darbības stratēģiju 2018-2020, kurā noteikts, ka Banka nosaka pieļaujamo finanšu risku līmeņus, pielietojot limitu sistēmu. Pieļaujamie finanšu un citu risku līmeņi nepārsniedz mērenu, ja nav noteiks savādāk. Pozīcijas risks var sasniegt būtisku.

Informācija par kredītriska, koncentrācijas riska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, ir sniegta auditētajā AS Expobank 2018. gada pārskatā.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija

Informācijas atklāšana par 2017. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3.panta (3) daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām.

Informācija par Koncernu un Banku

AS Expobank (līdz 2012. gada 28. aprīlim AS LTB Bank, turpmāk tekstā Banka) dibināta 1991. gada 6. decembrī Latvijas Republikā kā slēgta akciju sabiedrība. Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, kas ļauj sniegt visus finanšu pakalpojumus.  

Bankas galvenie darbības virzieni ir klientu  naudas plūsmu apkalpošana: t.sk. pieprasījuma noguldījumu un depozītu kontu uzturēšanas pakalpojumi, dokumentārās operācijas, tirdzniecība ar valūtām klientu uzdevumā, maksājumu karšu apkalpošana, uzticības operācijas (trasts), brokeru pakalpojumi, investīciju produkti un pakalpojumi klientiem.

Bankas Kipras filiāle darbojas no 2010. gada 8. oktobra.

2016. gadā Banka saņēma atļauju atvērt filiāli Luksemburgā. Atļauja saņemta no uzraugošām iestādēm Latvijā un Luksemburgas Lielhercogistē (turpmāk Luksemburga)ā. Luksemburgas filiāle ir uzsākusi darbību 2017. gada 9. janvārī. 2017. gada beigās Banka, pārskatot savu biznesa stratēģiju, nolēma slēgt filiāli Luksemburgā un pārstāvniecību Honkongā, lai koncentrētos uz Bankas esošo klientu kvalitatīvu apkalpošanu. 2015. gada 2. decembrī, ar mērķi paplašināt brokeru pakalpojumus, Banka iegādājās uzņēmumu FXCM Securities Limited (jaunais nosaukums Wallbrook Capital Markets Limited, (reģ. Nr. 2926252, Lielbritānija) un tās meitas sabiedrību FXCM Nominees Limited (jaunais nosaukums Walbrook Capital Markets Nominees Limited, reģ. Nr. 4027520, Lielbritānija). 2017.gada 10.augustā Banka pārdeva minētās sabiedrības (100% apmērā) ar vienreizēju negatīvu efektu uz neto peļņu 6 908 tūkstoši EUR.

Informācija par Banku un tās filiāli, meitas sabiedrībām un pārstāvniecību (turpmāk tekstā Grupa):

Informācija par Banku: AS Expobank

Adrese: Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par filiāli: AS Expobank Kipras filiāle,

Adrese: Agiou Athanasiou,46, INTERLINK HERMES PLAZA, 1st floor, Flat/Office 101B, 4102, Limassol, Kipra

No 2015. gada darbojās Bankas pārstāvniecība Honkongā (Ķīna). Banka 2017.gada beigās pieņēma lēmumu un slēdza Bankas pārstāvniecību Honkongā (Ķīna).

Bankas meitas sabiedrība SIA “Kappa Capital” 2017.gada 9.augustā pārdeva sev piederošās meitas sabiedrības

SIA “BLLV” (reģ. Nr. 40203074729, Latvija) visas kapitāla daļas (100% apmērā).

2017.gada 29.septembrī Banka pārdeva sev piederošās meitas sabiedrības SIA “Axi Invest” (reģ. Nr. 40103360551, Latvija) visas kapitāla daļas (100% apmērā).

2017.gada 5.oktobrī Banka pārdeva sev piederošās meitas sabiedrības SIA “Kappa Capital” (reģ. Nr. 40103360547, Latvija) visas kapitāla daļas (100% apmērā).

Atsavinot visas pirmā un otrā līmeņa meitas sabiedrības ir pārtraukta konsolidācija (beidzies koncerns).

Pārvaldības pasākumi

Bankas pārvaldi uz 31.12.2016 nodrošina Bankas padome četru  un valde trīs locekļu sastāvā.

Bankas pārvaldi uz 31.12.2017 nodrošina Bankas padome četru un valde trīs locekļu sastāvā. Bankas pārvaldības pasākumi sevī ietver principus kā Banka nodrošina atbilstošu pārvaldību t.sk.: - Ievērojot vispārējus personāla piesaistes principus:

 • vienādu atlases iespēju nodrošināšanu visiem kandidātiem un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu
 • attiecīgā amata kandidātu atlases kritēriju, nepieciešamo zināšanu un iemaņu, kvalifikācijas un pieredzes prasību noteikšanu
 • īpaši rūpīgas kandidātu atlases veikšanu valdes, padomes locekļu, personu, kas pilda pamatfunkcijas, Bankas struktūrvienību vadītāju amatu vakancēm
 • kandidāta izvērtēšanu atbilstoši vakantajam amatam noteiktajiem kritērijiem un prasībām, izskatot un izvērtējot viņa dokumentus, atsauksmes un ieteikumus, kā arī veicot tiešas pārrunas (darba intervijas)

Personāla atlasē par primārajiem kritērijiem tiek uzskatīta izglītība, kvalifikācija, pieredze, speciālās iemaņas atbilstoši Bankai nepieciešamajiem personāla resursiem un nodrošinot amata atbilstības prasības ievērošanu. 

-          Lai nodrošinātu Bankas darbības atbilstību, drošību, efektivitāti, akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšanu un Bankas pārvaldīšanu ar krietna saimnieka gādību atbilstoši pasaules vadošo finanšu institūciju labākajai praksei, Banka darbam valdē, padomē, kā arī Iekšējā audita nodaļas vadītāja un personu, kas pilda pamatfunkcijas darbam, piesaista augstākās raudzes profesionāļus un nodrošina, ka minētajām personām, un Bankas padomei un valdei kolektīvi ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Bankas darbības veidiem, riskiem un darbības jomām un katram atsevišķam padomes un valdes loceklim, iekšējā audita nodaļas vadītājam, kā arī personai, kas pilda pamatfunkcijas, ir pietiekama kompetence un prasmes amata pienākumu veikšanai,  un  visas minētas personas velta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. Banka veic padomes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu, kā arī valdes kolektīvo zināšanu, prasmju, pieredzes un kompetences novērtēšanu. Novērtēšanas rezultātus izskata Bankas padome.  

-          Bankas valdes locekļu atlasi, kā arī to zināšanu, pieredzes, kompetences, prasmju un atbilstības prasībām novērtēšanu pirms kandidāta izskatīšanas padomē un iecelšanas amatā veic valdes priekšsēdētājs kopīgi ar padomes priekšsēdētāju. Minēto personu novērtēšanu nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos resursus un ievērojot vismaz šādus minimālos kritērijus:

 • augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs (vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu konkrētajam valdes loceklim uzticētos pienākumus un pārraudzītu Bankas darbības jautājumus, par kuriem loceklis ir atbildīgs)
 • vismaz 10 gadu profesionālo pieredzi un vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību valdes/ padomes loceklis ir atbildīgs Bankā. Iekšējā audita nodaļu vadītājam nepieciešama pieredze iekšējās kontroles jomā un/vai auditora amatā
 • nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos

-          Bankas valdes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlasi un novērtējumu pirms iecelšanas amatā vai  nepieciešamības gadījumā atkārtoti veic Bankas padomes priekšsēdētājs kopīgi ar Bankas akcionāru deleģētiem ekspertiem, savukārt padomes priekšsēdētāja atlasi un novērtējumu veic Bankas akcionāru izraudzīti nozares profesionāļi. Valdes un padomes locekļu izvērtēšanā Banka vadās pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai. 

-          Banka personāla sastāvā piesaista talantīgus profesionāļus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, kultūras piederības, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, seksuālās orientācijas un īpašajām vajadzībām.

-          Lai veicinātu neatkarīgu viedokļu pastāvēšanu un problēmu kritisku izvērtējumu, Banka tiecas nodrošināt pienācīgu dažādību Bankas padomes un valdes, kā arī vadošo darbinieku sastāvā (īpaši - dzimuma, vecuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā). Lai to nodrošinātu, Banka padomes un valdes locekļu, kā arī darbinieku atlasē un karjeras plānošanā ņem vērā plašu personu raksturojošo informāciju un viņu kompetences, kā arī izglītību, profesionālo pieredzi un individuālos sasniegumus.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu risku pārvaldības komiteju pie Padomes, tādas funkciju pilda pie Valdes izveidotās kredītkomiteja, Aktīvu pasīvu pārvaldības komiteja un Biznesa attīstības komiteja.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu Audita komiteju, tādas funkcijas pilda Bankas Padome.

Risku vadības pamatprincipi

Bankas stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles un meitas uzņēmumus.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu.

Risku direktora pienākumos ir iekļauts:

 • visaptverošas risku kontroles funkcijas vadīšana
 • risku pārvaldīšanas sistēmas izveide, uzraudzīšana un tās pilnveidošanas nodrošināšana
 • visaptverošas un skaidras informācijas noteiktajā periodiskumā sniegšanas nodrošināšana Bankas padomei, valdei un atbilstošo struktūrvienību vadītājiem par Bankas kopējo riska profilu, visiem būtiskajiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un to atbilstību noteiktajai Bankas risku stratēģijai
 • Bankas vadības konsultēšana Bankas stratēģijas (t.sk. risku stratēģijas) izstrādes procesā, kā arī citu ar Bankas riskiem saistītu lēmumu pieņemšanā
 • Bankas meitas uzņēmumu uzraudzība risku pārvaldības jomā

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 • Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam
 • Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu. 

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus. 

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes. 

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus. 

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā. 

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, kā arī nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.  

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt: 

 • kredītrisks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • procentu likmju risks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu risks (pozīcijas risks))
 • valsts risks
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks)
 • informācijas tehnoloģiju risks
 • darbības atbilstības risks
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
 • reputācijas risks
 • stratēģijas un biznesa risks

2017.gada būtisko risku identificēšanas procesā kā nebūtiski tika atzīmēti fiduciārais, pārmērīgas sviras un modeļu riski.

Bankas Padome ir apstiprinājusi Darbības stratēģiju 2017-2019,kurā noteikts, ka Banka nosaka pieļaujamo finanšu risku līmeņus, pielietojot limitu sistēmu. Pieļaujamie finanšu un citu risku līmeņi nepārsniedz mērenu, ja nav noteiks savādāk. Pozīcijas risks var sasniegt būtisku.

Informācija par kredītriska, koncentrācijas riska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, ir sniegta auditētajā AS Expobank 2017. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta vietnē.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija

Informācijas atklāšana par 2016. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3.panta (3) daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām.

Informācija par Koncernu un Banku

AS Expobank (līdz 2012. gada 28. aprīlim AS LTB Bank, turpmāk tekstā Banka) dibināta 1991. gada 6. decembrī Latvijas Republikā kā slēgta akciju sabiedrība. Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, kas ļauj sniegt visus finanšu pakalpojumus.  

Bankas galvenie darbības virzieni ir klientu  naudas plūsmu apkalpošana: t.sk. pieprasījuma noguldījumu un depozītu kontu uzturēšanas pakalpojumi, dokumentārās operācijas, tirdzniecība ar valūtām klientu uzdevumā, maksājumu karšu apkalpošana, uzticības operācijas (trasts), brokeru pakalpojumi, investīciju produkti un pakalpojumi klientiem.

Bankas Kipras filiāle darbojas no 2010. gada 8. oktobra.

2016. gadā Banka saņēma Latvijas un Luksemburgas Lielhercogistes kredītiestāžu uzraudzības institūciju atļaujas Bankas filiāles atvēršanai Luksemburgā (Luksemburgas Lielhercogistē). Filiāle Luksemburgā uzsāka savu darbību 2017.gada 9.janvārī.

No 2015. gada darbojas Bankas pārstāvniecība Honkongā (Ķīna). 2015. gada 2. decembrī, ar mērķi paplašināt brokeru pakalpojumus, Banka iegādājās uzņēmumu FXCM Securities Limited (jaunais nosaukums Wallbrook Capital Markets Limited) un tās meitas sabiedrību FXCM Nominees Limited (jaunais nosaukums Walbrook Capital Markets Nominees Limited).

Informācija par Banku un tās filiāli, meitas sabiedrībām un pārstāvniecību (turpmāk tekstā Grupa):

Informācija par Banku:      AS Expobank

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par filiāli:    AS Expobank Kipras filiāle,

Adrese: Agiou Athanasiou,46, INTERLINK HERMES PLAZA, 1st floor, Flat/Office 101B, 4102, Limassol, Kipra

Informācija par filiāli:     AS Expobank Luksemburgas filiāle,

Adrese:     L-1855 Luxembourg, 35F, avenue J.F. Kennedy

PLAZA, 1st floor, Flat/Office 101B, 4102, Limassol, Kipra

Informācija par pārstāvniecību     AS Expobank pārstāvniecība Honkongā

Adrese:     6/F Citibank Tower, 3 Garden Road, Central, Honkonga

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     SIA „Axi Invest”

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     SIA „Kappa Capital”

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     Walbrook Capital Markets Limited

Adrese:   Northern & Shell building, 10Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, Lielbritānija

Informācija par otrā līmeņa meitas sabiedrību:  Walbrook Capital Markets Nominees Limited

Adrese:   Northern & Shell building, 10Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, Lielbritānija

Pārvaldības pasākumi

Bankas pārvaldi uz 31.12.2016 nodrošina Bankas padome četru  un valde trīs locekļu sastāvā.

Bankas pārvaldības pasākumi sevī ietver principus kā Banka nodrošina atbilstošu pārvaldību t.sk.: - Ievērojot vispārējus personāla piesaistes principus:

 • vienādu atlases iespēju nodrošināšanu visiem kandidātiem un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu;
 • attiecīgā amata kandidātu atlases kritēriju, nepieciešamo zināšanu un iemaņu, kvalifikācijas un pieredzes prasību noteikšanu;
 • īpaši rūpīgas kandidātu atlases veikšanu valdes, padomes locekļu, personu, kas pilda pamatfunkcijas, Bankas struktūrvienību vadītāju amatu vakancēm;
 • kandidāta izvērtēšanu atbilstoši vakantajam amatam noteiktajiem kritērijiem un prasībām, izskatot un izvērtējot viņa dokumentus, atsauksmes un ieteikumus, kā arī veicot tiešas pārrunas (darba intervijas).

Personāla atlasē par primārajiem kritērijiem tiek uzskatīta izglītība, kvalifikācija, pieredze, speciālās iemaņas atbilstoši Bankai nepieciešamajiem personāla resursiem un nodrošinot amata atbilstības prasības ievērošanu. 

-          Lai nodrošinātu Bankas darbības atbilstību, drošību, efektivitāti, akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšanu un Bankas pārvaldīšanu ar krietna saimnieka gādību atbilstoši pasaules vadošo finanšu institūciju labākajai praksei, Banka darbam valdē, padomē, kā arī Iekšējā audita nodaļas vadītāja un personu, kas pilda pamatfunkcijas darbam, piesaista augstākās raudzes profesionāļus un nodrošina, ka minētajām personām, un Bankas padomei un valdei kolektīvi ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Bankas darbības veidiem, riskiem un darbības jomām un katram atsevišķam padomes un valdes loceklim, iekšējā audita nodaļas vadītājam, kā arī personai, kas pilda pamatfunkcijas, ir pietiekama kompetence un prasmes amata pienākumu veikšanai,  un  visas minētas personas velta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. 

-          Bankas valdes locekļu atlasi, kā arī to zināšanu, pieredzes, kompetences, prasmju un atbilstības prasībām novērtēšanu pirms kandidāta izskatīšanas padomē un iecelšanas amatā veic valdes priekšsēdētājs kopīgi ar padomes priekšsēdētāju. Minēto personu novērtēšanu nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos resursus un ievērojot vismaz šādus minimālos kritērijus:

 • augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs (vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu konkrētajam valdes loceklim uzticētos pienākumus un pārraudzītu Bankas darbības jautājumus, par kuriem loceklis ir atbildīgs);
 • vismaz 10 gadu profesionālo pieredzi un vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību valdes/ padomes loceklis ir atbildīgs Bankā. Iekšējā audita nodaļu vadītājam nepieciešama pieredze iekšējās kontroles jomā un/vai auditora amatā;
 • nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos.

-          Bankas valdes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlasi un novērtējumu pirms iecelšanas amatā vai  nepieciešamības gadījumā atkārtoti veic Bankas padomes priekšsēdētājs kopīgi ar Bankas akcionāru deleģētiem ekspertiem, savukārt padomes priekšsēdētāja atlasi un novērtējumu veic Bankas akcionāru izraudzīti nozares profesionāļi. Valdes un padomes locekļu izvērtēšanā Banka vadās pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai. 

-          Banka personāla sastāvā piesaista talantīgus profesionāļus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, kultūras piederības, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, seksuālās orientācijas un īpašajām vajadzībām.

-          Lai veicinātu neatkarīgu viedokļu pastāvēšanu un problēmu kritisku izvērtējumu, Banka tiecas nodrošināt pienācīgu dažādību Bankas padomes un valdes, kā arī vadošo darbinieku sastāvā (īpaši - dzimuma, vecuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā). Lai to nodrošinātu, Banka padomes un valdes locekļu, kā arī darbinieku atlasē un karjeras plānošanā ņem vērā plašu personu raksturojošo informāciju un viņu kompetences, kā arī izglītību, profesionālo pieredzi un individuālos sasniegumus.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu risku pārvaldības komiteju pie Padomes, tādas funkciju pilda pie Valdes izveidotās kredītkomiteja, Aktīvu pasīvu pārvaldības komiteja un Biznesa attīstības komiteja.

Risku vadības pamatprincipi

Bankas stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles un meitas uzņēmumus.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu.

Risku direktora pienākumos ir iekļauta:

 • visaptverošas risku kontroles funkcijas vadīšana
 •  risku pārvaldīšanas sistēmas izveide, uzraudzīšana un tās pilnveidošanas nodrošināšana
 • visaptverošas un skaidras informācijas noteiktajā periodiskumā sniegšanas nodrošināšana Bankas padomei, valdei un atbilstošo struktūrvienību vadītājiem par Bankas kopējo riska profilu, visiem būtiskajiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un to atbilstību noteiktajai Bankas risku stratēģijai
 • Bankas vadības konsultēšana Bankas stratēģijas (t.sk. risku stratēģijas) izstrādes procesā, kā arī citu ar Bankas riskiem saistītu lēmumu pieņemšanā
 • Bankas meitas uzņēmumu uzraudzība risku pārvaldības jomā

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 • Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību; 
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam
 • Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam; 
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu. 

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus. 

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes. 

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus. 

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā. 

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, kā arī nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.  

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt: 

 • kredītrisks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • procentu likmju risks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu risks (pozīcijas risks))
 • valsts risks
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks)
 • informācijas tehnoloģiju risks
 • darbības atbilstības risks
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
 • reputācijas risks
 • stratēģijas un biznesa risks

2016.gada būtisko risku identificēšanas procesā kā nebūtiski tika atzīmēti fiduciārais, pārmērīgas sviras un modeļu riski.

Bankas Padome ir apstiprinājusi Darbības stratēģiju 2016-2018,kurā noteikts, ka Banka nosaka pieļaujamo finanšu risku līmeņus, pielietojot limitu sistēmu. Pieļaujamie finanšu un citu risku līmeņi nepārsniedz mērenu, ja nav noteiks savādāk. Pozīcijas risks var sasniegt būtisku.

Informācija par kredītriska, koncentrācijas riska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, ir sniegta auditētajā AS Expobank 2016. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta vietnē.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē:

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija

Informācijas atklāšana par 2015. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3.panta (3) daļas un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām.

Informācija par Koncernu un Banku

AS Expobank (līdz 2012. gada 28. aprīlim AS LTB Bank, turpmāk tekstā Banka) dibināta 1991. gada 6. decembrī Latvijas Republikā kā slēgta akciju sabiedrība. Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, kas ļauj sniegt visus finanšu pakalpojumus.  

Bankas galvenie darbības virzieni ir klientu  naudas plūsmu apkalpošana: t.sk. pieprasījuma un depozītu kontu uzturēšanas pakalpojumi, dokumentārās operācijas, tirdzniecība ar valūtām klientu uzdevumā, maksājumu karšu izsniegšana, uzticības operācijas (trasts), brokeru pakalpojumi, investīciju produkti un pakalpojumi klientiem.  Bankas Kipras filiāle darbojas no 2010. gada 8. oktobra.

2015. gada beigās tika saņemta Latvijas un Honkongas kredītiestāžu uzraudzības institūciju atļaujas Bankas pārstāvniecības atvēršanai Honkongā (Ķīna) un 2015. gadā Banka atvēra pārstāvniecību Honkongā (Ķīna).

Informācija par Banku un tās filiāli, meitas sabiedrībām un pārstāvniecību (turpmāk tekstā Grupa):

Informācija par Banku:      AS Expobank

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par filiāli:  Adrese:     AS Expobank Kipras filiāle, Agiou Athanasiou,46, INTERLINK HERMES

PLAZA, 1st floor, Flat/Office 101B, 4102, Limassol, Kipra

Informācija par pārstāvniecību     AS Expobank pārstāvniecība Honkongā

Adrese:     6/F Citibank Tower, 3 Garden Road, Central, Honkonga

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     SIA „Axi Invest”

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     SIA „Kappa Capital”

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     SIA EGR 1

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     SIA EGR 2

Adrese:     Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Informācija par pirmā līmeņa meitas sabiedrību:     Walbrook Capital Markets Limited

Adrese:   Northern & Shell building, 10Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, Lielbritānija

Informācija par otrā līmeņa meitas sabiedrību:  Walbrook Capital Markets Nominees Limited

Adrese:   Northern & Shell building, 10Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, Lielbritānija

2015. gada 2. decembrī, ar mērķi paplašināt brokeru pakalpojumus, Banka iegādājās uzņēmumu FXCM Securities Limited (jaunais nosaukums Wallbrook Capital Markets Limited) un tās meitas sabiedrību FXCM Nominees Limited (jaunais nosaukums Walbrook Capital Markets Nominees Limited).

Pārvaldības pasākumi

Bankas pārvaldi uz 31.12.2015 nodrošina Bankas padome četru  un valde trīs locekļu sastāvā.

Bankas pārvaldības pasākumi sevī ietver principus kā Banka nodrošina atbilstošu pārvaldību t.sk.: - Ievērojot vispārējus personāla piesaistes principus:

 • vienādu atlases iespēju nodrošināšanu visiem kandidātiem un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu
 • attiecīgā amata kandidātu atlases kritēriju, nepieciešamo zināšanu un iemaņu, kvalifikācijas un pieredzes prasību noteikšanu
 • īpaši rūpīgas kandidātu atlases veikšanu valdes, padomes locekļu, personu, kas pilda pamatfunkcijas, Bankas struktūrvienību vadītāju amatu vakancēm
 • kandidāta izvērtēšanu atbilstoši vakantajam amatam noteiktajiem kritērijiem un prasībām, izskatot un izvērtējot viņa dokumentus, atsauksmes un ieteikumus, kā arī veicot tiešas pārrunas (darba intervijas)

Personāla atlasē par primārajiem kritērijiem tiek uzskatīta izglītība, kvalifikācija, pieredze, speciālās iemaņas atbilstoši Bankai nepieciešamajiem personāla resursiem un nodrošinot amata atbilstības prasības ievērošanu. 

-          Lai nodrošinātu Bankas darbības atbilstību, drošību, efektivitāti, akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšanu un Bankas pārvaldīšanu ar krietna saimnieka gādību atbilstoši pasaules vadošo finanšu institūciju labākajai praksei, Banka darbam valdē, padomē, kā arī Iekšējā audita nodaļas vadītāja un personu, kas pilda pamatfunkcijas darbam, piesaista augstākās raudzes profesionāļus un nodrošina, ka minētajām personām, un Bankas padomei un valdei kolektīvi ir pietiekama pieredze un zināšanas par visiem būtiskajiem Bankas darbības veidiem, riskiem un darbības jomām un katram atsevišķam padomes un valdes loceklim, iekšējā audita nodaļas vadītājam, kā arī personai, kas pilda pamatfunkcijas, ir pietiekama kompetence un prasmes amata pienākumu veikšanai,  un  visas minētas personas velta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. 

-          Bankas valdes locekļu atlasi, kā arī to zināšanu, pieredzes, kompetences, prasmju un atbilstības prasībām novērtēšanu pirms kandidāta izskatīšanas padomē un iecelšanas amatā veic valdes priekšsēdētājs kopīgi ar padomes priekšsēdētāju. Minēto personu novērtēšanu nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos resursus un ievērojot vismaz šādus minimālos kritērijus:

 • augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs (vai citā jomā, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, lai kvalitatīvi veiktu konkrētajam valdes loceklim uzticētos pienākumus un pārraudzītu Bankas darbības jautājumus, par kuriem loceklis ir atbildīgs)
 • vismaz 10 gadu profesionālo pieredzi un vismaz 5 gadu darba pieredze vadošos amatos finanšu institūcijās jomās, par kuru pārraudzību valdes/ padomes loceklis ir atbildīgs Bankā. Iekšējā audita nodaļu vadītājam nepieciešama pieredze iekšējās kontroles jomā un/vai auditora amatā
 • nevainojama reputācija un teicami darba rezultāti iepriekšējos amatos

-          Bankas valdes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlasi un novērtējumu pirms iecelšanas amatā vai  nepieciešamības gadījumā atkārtoti veic Bankas padomes priekšsēdētājs kopīgi ar Bankas akcionāru deleģētiem ekspertiem, savukārt padomes priekšsēdētāja atlasi un novērtējumu veic Bankas akcionāru izraudzīti nozares profesionāļi. Valdes un padomes locekļu izvērtēšanā Banka vadās pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai. 

-          Banka personāla sastāvā piesaista talantīgus profesionāļus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, kultūras piederības, reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem, seksuālās orientācijas un īpašajām vajadzībām.

-          Lai veicinātu neatkarīgu viedokļu pastāvēšanu un problēmu kritisku izvērtējumu, Banka tiecas nodrošināt pienācīgu dažādību Bankas padomes un valdes, kā arī vadošo darbinieku sastāvā (īpaši - dzimuma, vecuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā). Lai to nodrošinātu, Banka padomes un valdes locekļu, kā arī darbinieku atlasē un karjeras plānošanā ņem vērā plašu personu raksturojošo informāciju un viņu kompetences, kā arī izglītību, profesionālo pieredzi un individuālos sasniegumus.

-      Banka nav izveidojusi atsevišķu risku pārvaldības komiteju pie Padomes, tādas funkciju pilda pie Valdes izveidotās kredītkomiteja, Aktīvu pasīvu pārvaldības komiteja un Biznesa attīstības komiteja.

Risku vadības pamatprincipi

Bankas stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu.

Risku direktora pienākumos ir iekļauta

 • visaptverošas risku kontroles funkcijas vadīšana
 • risku pārvaldīšanas sistēmas izveide, uzraudzīšana un tās pilnveidošanas nodrošināšana;  visaptverošas un skaidras informācijas noteiktajā periodiskumā sniegšanas nodrošināšana Bankas padomei, valdei un atbilstošo struktūrvienību vadītājiem par Bankas kopējo riska profilu, visiem būtiskajiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un to atbilstību noteiktajai Bankas risku stratēģijai
 • Bankas vadības konsultēšana Bankas stratēģijas (t.sk. risku stratēģijas) izstrādes procesā, kā arī citu ar Bankas riskiem saistītu lēmumu pieņemšanā.

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī

Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks

Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli

Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā

Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem

Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa

Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām 

Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību

Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam

Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam

Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu

Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību 

Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu. 

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus. 

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes. 

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus. 

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā. 

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, kā arī nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.  

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt: 

 • kredītrisks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • procentu likmju risks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu risks (pozīcijas risks))
 • valsts risks
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks
 • informācijas tehnoloģiju risks
 • darbības atbilstības risks
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
 • reputācijas risks
 • stratēģijas un biznesa risks

2015.gada būtisko risku identificēšanas procesā kā nebūtiski tika atzīmēti fiduciārais, pārmērīgas sviras un modeļu riski.

Bankas Padome ir apstiprinājusi Darbības stratēģiju 2015-2017,kurā noteikts, ka Banka nosaka pieļaujamo finanšu risku līmeņus, pielietojot limitu sistēmu. Pieļaujamie finanšu un citu risku līmeņi nepārsniedz mērenu, ja nav noteiks savādāk. Pozīcijas risks var sasniegt būtisku. 

Informācija par kredītriska, koncentrācijas rsika, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, ir sniegta auditētajā AS Expobank 2015. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta vietnē:

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija

Informācijas atklāšana par 2014. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3.panta (3) daļas prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām.

Informācija par Koncernu un Banku

AS Expobank (līdz 2012. gada 28. aprīlim AS LTB Bank, turpmāk tekstā Banka) dibināta 1991. gada 6. decembrī Latvijas Republikā kā slēgta akciju sabiedrība. Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, kas ļauj sniegt visus finanšu pakalpojumus.

Bankas galvenie darbības virzieni ir vietējo un starptautisko naudas līdzekļu pārvedumu veikšana, tirdzniecība ar valūtām klientu uzdevumā un uzticības operācijas (trasts).

Bankas darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2009. gada beigās tika saņemtas Latvijas un Kipras kredītiestāžu uzraudzības institūciju atļaujas Bankas filiāles atvēršanai Kipras Republikā. Rezultātā filiāles darbība uzsākta 2010. gada 8. oktobrī.

Informācija par filiāli:

Adrese:

AS Expobank Kipras filiāle,

Agiou Athanasiou,46, INTERLINK HERMES PLAZA, 1st floor, Flat/Office 101B, 4102,  Limassol, Cyprus

2014. gada beigās tika saņemta Latvijas un Honkongas kredītiestāžu uzraudzības institūciju atļaujas Bankas pārstāvniecības atvēršanai Honkongā (Ķīna).

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā

Komercsabiedrības nosaukums Reģistrācijas valsts Darbības veids Dalība% Tīrie aktīvi EUR Ieguldījuma vērtība EUR  
2014 2014 2014 2014 2014 2014
SIA „Axi Invest” Latvija Bankas palīguzņēmums 100% 100% 21 7 320 320
SIA „Kappa Capital” Latvija Bankas palīguzņēmums 100% 100% (67) (17) 320 320

2012. gada 27. decembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti ar SIA „Axi Invest” un SIA „Kappa Capital” noslēgtie Koncerna līgumi (pārvaldes līgumi), kur valdošais uzņēmums ir Banka, bet meitas uzņēmumi ir atkarīgās sabiedrības.

AS Expobank (turpmāk tekstā – Banka) stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kas ir Bankas valdes loceklis un kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu. 

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 • Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam
 • Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu.

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus.

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes.

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus.

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā.

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt:

 • kredītrisks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • procentu likmju risks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu (pozīcijas) risks)
 • valsts risks
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks)
 • informācijas tehnoloģiju risks
 • darbības atbilstības risks
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
 • reputācijas risks
 • stratēģijas un biznesa risks

Informācija par kredītriska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, un informācija par pašu kapitālu, kapitāla prasībām un pietiekamību ir sniegta auditētajā AS Expobank 2014. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta vietnē.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija

Informācijas atklāšana par 2013. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3.panta pirmās daļas prasībām atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajiem noteikumiem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EC par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā versija) un un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, Komisijas Direktīvas 2009/83/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/111/EK ar kurām izdarīti grozījumi minētajās direktīvās.

Informācija par Koncernu un Banku

AS Expobank (līdz 2012. gada 28. aprīlim AS LTB Bank, turpmāk tekstā Banka) dibināta 1991. gada 6. decembrī Latvijas Republikā kā slēgta akciju sabiedrība. Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, kas ļauj sniegt visus finanšu pakalpojumus.

Bankas galvenie darbības virzieni ir vietējo un starptautisko naudas līdzekļu pārvedumu veikšana, tirdzniecība ar valūtām klientu uzdevumā un uzticības operācijas (trasts).

Bankas darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2009. gada beigās tika saņemtas Latvijas un Kipras kredītiestāžu uzraudzības institūciju atļaujas Bankas filiāles atvēršanai Kipras Republikā. Rezultātā filiāles darbība uzsākta 2010. gada 8. oktobrī.

Informācija par filiāli:

Adrese:

AS Expobank Kipras filiāle,

Agiou Athanasiou,46, INTERLINK HERMES PLAZA, 1st floor, Flat/Office 101B, 4102,  Limassol, Cyprus

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā

Komercsabiedrības nosaukums Reģistrācijas valsts Darbības veids Dalība Tīrie aktīvi LVL Ieguldījuma vērtība LVL  
2013 2012 2013 2013 2013 2012
SIA „Axi Invest” Latvija Bankas palīguzņēmums 100% 100% 5,148 225 225 225
SIA „Kappa Capital” Latvija Bankas palīguzņēmums 100% 100% 147,232 239 225 225

2012. gada 27. decembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti ar SIA „Axi Invest” un SIA „Kappa Capital” noslēgtie Koncerna līgumi (pārvaldes līgumi), kur valdošais uzņēmums ir Banka, bet meitas uzņēmumi ir atkarīgās sabiedrības.

AS Expobank (turpmāk tekstā – Banka) stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

Banka ir ieviesusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles.

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kas ir Bankas valdes loceklis un kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu. 

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 • Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī
 • Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks
 • Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli
 • Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā
 • Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem
 • Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa
 • Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām
 • Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību
 • Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam
 • Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam
 • Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu
 • Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību
 • Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu.

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus.

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes.

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus.

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā.

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt:

 • kredītrisks
 • koncentrācijas risks
 • likviditātes risks
 • procentu likmju risks
 • tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu (pozīcijas) risks)
 • valsts risks
 • operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks)
 • informācijas tehnoloģiju risks
 • darbības atbilstības risks
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
 • reputācijas risks
 • stratēģijas un biznesa risks

Informācija par kredītriska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, un informācija par pašu kapitālu, kapitāla prasībām un pietiekamību ir sniegta auditētajā AS Expobank 2013. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta vietnē.

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē.

Pilna faila versija.