Ieguldītāju interešu aizsardzība

Sazinieties ar mums

Brokeru operāciju pārvalde

+371 66155777

broker@expobank.eu

Ieguldītāju aizsardzības sistēma

Ieguldītāju aizsardzības sistēma Latvijas Republikā paredz kompensācijas par neatgriezeniski zaudētiem finanšu instrumentiem un zaudējumiem, ko radījusi ieguldījumu pakalpojumu neizpilde situācijā, kad banka nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju, bet ne gadījumos, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai finanšu instrumenti kļuvuši nelikvīdi

Kompensācija pienākas par:

 • neatgriezeniski pazudušiem finanšu instrumentiem
 • zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums

Izmaksājamās kompensācijas apmērs

Kompensācija vienam klientam tiek noteikta 90 procentu apmērā no neatgriezeniski zaudētā finanšu instrumenta vērtības vai no zaudējuma, kas radies ieguldījumu pakalpojuma neizpildes dēļ, bet ne vairāk kā 20 000 EUR, dienā, kad tiek pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma pamatotību

Kompensācijas netiek izmaksātas:

 • personai par darījumiem, kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
 • bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji
 • personām, kuras ir vienā koncernā ar banku
 • pensiju fondiem
 • valstij un pašvaldībām
 • bankas valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam un šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam un šā dienesta locekļiem, citiem Bankas darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt bankas darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā piecus procentus no bankas kapitāla
 • personām, kuras ir atbildīgas par likumā noteikto Bankas grāmatvedības dokumentu revīziju
 • personām, kuras ir 6. un 7. punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai laulātie
 • personām, kuras darbojas 7. punktā minēto personu vārdā
 • personām, par kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatējusi, ka, pamatojoties uz individuāli noslēgta līguma īpašiem noteikumiem, tās ir saņēmušas augstas procentu likmes vai finansiālas koncesijas vai izraisījušas, vai izmantojušas savā labā apstākļus, kas bankai ir radījuši finansiālas grūtības vai veicinājuši tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanos

Kompensācijas izmaksas kārtība

Kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz ieguldītāja iesniegumu, organizē un nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pieteikums kompensācijas saņemšanai ir jāiesniedz gada laikā no brīža, kad klients uzzina par to, ka Banka nav izpildījusi savas saistības, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no saistību neizpildes dienas. Plašāku informāciju par ieguldītāju interešu aizsardzību var saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā. FKTK adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: 6777 4804


Noguldījumu aizsardzība

Klientu darījumi ar finanšu instrumentiem vienlaikus ir saistīti ar norēķiniem. Visi klienta naudas līdzekļi atrodas vai nu viņa norēķinu kontā, vai Investīciju kontā. Investīciju konts ir konts, no kura tiek veikti darījumi ar finanšu instrumentiem. Klienta naudas līdzekļus - gan tos, kas atrodas klienta norēķinu kontā, gan tos, kas atrodas klienta Investīciju kontā - aizsargā Latvijas Republikas noguldījumu garantijas sistēma

Vairāk par Noguldījumu garantēto atlīdzību lasīt šeit

Plašāku informāciju par ieguldītāju interešu aizsardzību var saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā. FKTK adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija tālrunis: 6777 4804